Фитнес БГСТЕРОИДИ

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S

SILDENAFIL CITRATE (VIAGRA)
Фитнес БГ Sildenafil citrate (Viagra) Качествен и количествен състав Всяка таблетка съдържа 100 мг силденафил цитрат. Лекарствена форма Сини филмирани таблетки, окръглени, с формата на диамант. Клинични данни Терапевтични показания Лечение на еректилната дисфункция, която представлява невъзможност да се постигне или да се поддържа ерекция на пениса, достатъчна за задоволително извършване на полов акт. За да бъде ефективна Виагра, необходимо е сексуално стимулиране. Виагра не е показан за приложение при жени. Дозировка и начин на приложение За перорално приложение. Употреба при възрастни Препоръчваната доза е 50 мг и се взема при нужда, приблизително един час преди сексуална активност. В зависимост от ефективността и поносимостта, дозата може да се повиши на 100 мг или да се понижи на 25 мг. Максималната препоръчвана доза е 100 мг. Максималната препоръчвана честотата на приемане е веднъж дневно. Ако Виагра се приема с храна, началото на действието може да се забави в сравнение с приема на гладно (вж. "Фармакокинетични свойства – Резорбция"). Употреба при пациенти в напреднала възраст Тъй като клирънсът на силденафил е намален при пациенти в напреднала възраст (вж. "Фармакокинетични свойства"), първата приложена доза трябва да бъде 25 мг. В зависимост от ефективността и поносимостта, дозата може да се повиши на 50 мг и 100 мг. Употреба при пациенти с увредена бъбречна функция Препоръките за дозиране, описани в "Употреба при възрастни" се отнасят за пациенти със слабо изразено до умерено бъбречно увреждане (клирънс на креатинина = 30 - 80 мл/мин). Тъй като клирънсът на силденафил е намален при пациенти с тежко бъбречно увреждане (клирънс на креатинина 150 microM). Като се има предвид, че максималните плазмени концентрации на силденафил са приблизително 1 microM след препоръчваните дози, малко вероятно е Виагра да промени клирънса на субстратите на тези изоензими. Няма данни за взаимодействие на силденафил и неспецифичните инхибитори на фосфодиестеразата като теофилин и дипиридамол. Проучвания in vivo: Не са открити значими взаимодействия, когато силденафил (50 мг) е прилаган едновременно с толбутамид (250 мг) или варфарин (40 мг), две лекарствени средства, които се метаболизират от CYP2C9. Силденафил (50 мг) не е потенцирал удължаването на времето на кървене, причинено от ацетилсалициловата киселина (150 мг). Силденафил (50 мг) не е потенцирал хипотензивния ефект на алкохола при здрави доброволци със средно максимално ниво на алкохола в кръвта 80 мг/дл. Обобщаването на данните от следните класове антихипертензивни средства: диуретици, бета-блокери, АСЕ-инхибитори, ангиотензин ІII антагонисти, други антихипертензивни лекарствени средства (вазодилататори и препарати с централно действие), блокери на адренергичните неврони, калциеви антагонисти и алфа-адренорецепторни блокери, не е показало разлики в профила на страничните ефекти на пациентите, приемащи силденафил, в сравнение с плацебо. В специфично проучване на взаимодействията, при което силденафил (100 мг) е прилаган едновременно с амлодипин при пациенти с хипертония, е наблюдавано допълнително спадане от 8 mm Hg на систоличното кръвно налягане в легнало положение. Съответното допълнително намаление на диастоличното кръвно налягане в легнало положение е било 7 mm Hg. Тези допълнителни намаления на кръвното налягане са били от величина, подобна на наблюдаваната при самостоятелно прилагане на силденафил на здрави доброволци (вж. "Фармакодинамични свойства"). В съответствие с известното си действие върху пътя азотен оксид/цикличен гуанозин монофосфат (cGMP) (вж. "Фармакодинамични свойства") е доказано, че силденафил потенцира хипотензивните ефекти на нитратите и поради това едновременното му прилагане със съединения, отделящи азотен оксид (като амилнитрит) или нитрати във всякаква форма е противопоказано. Употреба по време на бременност и кърмене Виагра не е показана за употреба от жени. При репродуктивни изследвания върху плъхове и зайци не са намерени нежелани ефекти, свързани с пероралното приложение на силденафил. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини Тъй като при клиничните изпитвания със силденафил са били съобщени замайване и промени в зрението, пациентите трябва да знаят как реагират на Виагра преди да шофират или да работят с машини. Нежелани ефекти Следните нежелани реакции (с честота > 1%) са съобщени при пациенти, лекувани с препоръчваната схема на дозиране по време на клиничните изпитвания: Сърдечно-съдови: главоболие (12.8%), зачервяване (10.4%), замайване (1.2%) Храносмилателни: диспепсия (4.6%) Дихателни: назална конгестия (1.1%) Сензорни: промени в зрението (1.9%; слабо изразени и преходни, предимно в цветните нюанси, но също и засилено възприятие на светлина и неясно виждане). При изпитванията с фиксирани дози диспепсията (12%) и промененото зрение (11%) са били по-чести при 100 мг, отколкото при по-ниски дози. Освен това има съобщения за мускулни болки, когато силденафил е прилаган по-често от препоръчваната схема на дозиране. По време на постмаркетинговото наблюдение има съобщения за приапизъм. Нежеланите реакции са били от слабо изразени до умерени по характер, а честотата и тежестта са нараствали с дозата. Предозиране При изпитванията върху доброволци на единични дози до 800 мг нежеланите реакции са били подобни на тези, наблюдавани при по-ниски дози, но честотата и тежестта са били повишени. Дози до 200 мг не са довели до повишена ефикасност, но честотата на нежеланите реакции (главоболие, зачервяване, замайване, диспепсия, назална конгестия, нарушено зрение) е била увеличена. В случай на предозиране, трябва да се предприемат обичайните поддържащи мерки. Не се очаква хемодиализа да увеличи клирънса, тъй като силденафил е свързан във висока степен с плазмените протеини и не се елиминира с урината. Фармакологични свойства Фармакодинамични свойства Фармакотерапевтична група: Лекарства, използвани при еректилна дисфункция. АТС код: G04BE Силденафил се използва за перорално лечение на нарушения в еректилната функция. В естествени условия, т.е. при сексуално стимулиране, той възстановява влошената еректилна функция чрез повишаване на притока на кръв към пениса. Физиологичният механизъм, отговорен за ерекцията на пениса, включва освобождаване на азотен оксид (NO) в кавернозното тяло по време на сексуално стимулиране. След това азотният оксид активира ензима гуанилат циклаза, което води до повишени нива на цикличния гуанозин монофосфат (cGMP), който предизвиква релаксация на гладките мускули в кавернозното тяло и позволява притока на кръв. Силденафил е мощен и селективен инхибитор на специфичната фосфодиестераза тип 5 (PDE5) на cGMP в кавернозното тяло, която участва в разграждането на cGMP. Силденафил има периферно действие върху ерекцията. Силденафил не притежава директен релаксиращ ефект върху изолирано човешко кавернозно тяло, а има мощно усилващо действие върху релаксиращия ефект на NO в тази тъкан. Когато се активира пътя NO/cGMP, както става при сексуално стимулиране, инхибирането на PDE5 от силденафил води до повишени нива на cGMP в кавернозните тела. Поради това е необходимо сексуално стимулиране, за да може силденафил да окаже очаквания благоприятен фармакологичен ефект. Проучвания in vitro са показали, че силденафил има между 80 и 10 000 пъти по-голяма селективност за PDE5 в сравнение с другите изоензими на фосфодиестеразата (PDE 1, 2, 3 и 4). По-специално силденафил има над 4000 пъти по-голяма селективност за PDE5 в сравнение с PDE3, сАМР- специфичния изоензим на фосфодиестеразата, участващ в контрола на сърдечния контрактилитет. Има 10 пъти по-голяма селективност в сравнение с PDE6, който участва във фототрансдукционния път в ретината. Две клинични изпитвания са били специално извършени, за да се установи времето след приема, за което силденафил може да предизвика ерекция в отговор на сексуално стимулиране. При плетизмография на пениса (RigiScan) на пациенти на гладно, средното време на начало на ефекта при пациентите, достигнали втвърдяване от 60% (достатъчно за осъществяване на полово сношение), е било 25 минути (граница 12 - 37 минути) със силденафил. В отделно RigiScan изследване силденафил е могъл да произведе ерекция в отговор на сексуално стимулиране 4 - 5 часа след приемане на дозата. Силденафил причинява леко изразено и преходно понижение на кръвното налягане, което в повечето случаи не се проявява клинично. Средното максимално понижение на систоличното кръвно налягане в легнало положение след перорално прилагане на 100 мг силденафил е било 8.4 mm Hg. Съответната промяна в диастоличното кръвно налягане в легнало положение е било 5.5 mm Hg. Това намаление съответства на съдоразширяващия ефект на силденафил, вероятно дължащ се на повишаване нивата на cGMP в гладката мускулатура на съдовете. Единични перорални дози на силденафил до 100 мг не са предизвикали съответни клинични ефекти върху ЕКГ на здрави доброволци. Леко изразени и преходни разлики в разграничаване на цветовете (синьо/зелено) са намерени при някои индивиди с теста за нюансиране Farnsworth-Munsell 100 на 1-ия час след прилагане на доза 100 мг, без доловим ефект 2 часа след приема. Вероятният механизъм на тази промяна в разграничаването на цветовете е свързан с инхибирането на PDE6, която участва във фототрансдукционната каскада в ретината. Силденафил няма ефект върху зрителната острота и чувствителността към контрастност. Не е намерен ефект върху подвижността на сперматозоидите или морфологията им след еднократно перорално прилагане на дози от 100 мг силденафил на здрави доброволци.

STANABOL
Фитнес БГ

Този много популярен анаболен стероид е получен от DHT. Той проявява слаба андрогенност и не ароматизира. Той може да бъде токсичен за черния дроб, когато се употребява в големи дози. Водната задръжка е страничен ефект при него. Това е много популярен стероид, който често се съчетава с Primobolan & Parabolan за релеф,други го сачетават с Sustanon, Anapolon, Metandrostenolon или други високо андрогенни стероиди за маса и сила. Жените често използват този препарат, но може да се вирилизация, понякога дари при малки дози, но това е доста рядко срещано явление. Използвалите го споделят че мускулното наддаване получено от този медикамент е сериозно. Те са запазили почти всичко след прекратяване на препарата. Атлетите също са открили, че инжекционната е по добра от оралната форма. Дози в порядъка на 150 мг до 250 мг на седмица за мъже, 50 - 100мг за жени,са най често употребяваните. Оралното приемане на медикамента е 16 - 30мг за ден за мъже и 4 - 8мг за жени.

STANANOX
Фитнес БГ Този много популярен анаболен стероид е получен от DHT. Той проявява слаба андрогенност и не ароматизира. Той може да бъде токсичен за черния дроб, когато се употребява в големи дози. Водната задръжка е страничен ефект при него. Това е много популярен стероид, който често се съчетава с Primobolan & Parabolan за релеф,други го сачетават с Sustanon, Anapolon, Metandrostenolon или други високо андрогенни стероиди за маса и сила. Жените често използват този препарат, но може да се вирилизация, понякога дари при малки дози, но това е доста рядко срещано явление. Използвалите го споделят че мускулното наддаване получено от този медикамент е сериозно. Те са запазили почти всичко след прекратяване на препарата. Атлетите също са открили, че инжекционната е по добра от оралната форма. Дози в порядъка на 150 мг до 250 мг на седмица за мъже, 50 - 100мг за жени,са най често употребяваните. Оралното приемане на медикамента е 16 - 30мг за ден за мъже и 4 - 8мг за жени.

SUSTANON 250
Фитнес БГ Този препарат е съставен от 4 тестостеронови естера. Подбрани са така, че да се получи максимално добър ефект от този медикамент. Той е бързодействащ и същевременно има дълъг живот в кръвта. Дозировката варира от 250 мг до 500 мг седмично. Сместа от няколко вида тестостерон, изглежда по-добре се възприема от стероидните рецептори и дава добри резултати за по-дълго време, в сръвнение с другите тестостеронови депа. Използвалите съобщават за раздразнителност и агресивност, съпровождащи неговата употреба, най-популярния начин за използване на сустанон в цикли за маса и сила, е като се комбинира с орален стероид от рода на бонавар или станазолол. Сустанон остава активен 4 седмици в системата, докато постепенно загуби своята активност. Не се препоръчва за употреба от жени.


А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
назад

Fitness.bg on Facebook

ВИЦОВЕ

Преди срещата боксьор се уговаря с приятелката си:
- Ще те чакам довечера в кафенето.
- Добре, но носи някакъв вестник да те позная.


Copyright © 2009 Fitness.bg За нас :: Реклама :: Права :: Карта на сайта :: Контакти и въпроси :: Условия за доставка Изработено от СТЕНИК Уеб Дизайн
14 queries executed; Script time: 0.6704s