Фитнес БГПрава

При използването на тези и свързаните с тях страници трябва да се спазват следните условия:
Отхвърляне на гаранции и отговорности:
Всички коментари или твърдения на Fitness.bg за предлагани продукти не са проверени, оценени и потвърдени от Американската агенция за храните и лекарствата (FDA) или от друг официален държавен орган, а представляват извадки от изследвания, научни трудове и други източници на информация. Те служат само за информативна цел и следователно не може да се гарантира за тях и/или да се носи отговорност за проблеми, свързани с приемането на продуктите и/или използването им за рекламна цел, в каталози, публикации и по какъвто и да е друг начин. Същото важи и за твърдения и коментари на Fitness.bg по всички останали въпроси.

Продуктите предлагани от Fitness.bg не са предназначени за изготвяне на диагнози, профилактика или лечение на болести или за извършване на действия, несвързани с физиологията. Те не са лекарствени препарати. Ако страдате от някаква болест, подложени сте на лечение, бременна сте или кърмите, консултирайте се с медицински специалист преди да използвате тези продукти.

Fitness.bg не носи отговорност за психически или физически вреди настъпили след употреба на продуктите индексирани на сайта. Преди употреба задължително се консултирайте с лекар или специалист относно начина на приемане на продуктите.

Авторско право:
Съдържанието на тези страници е защитено от закона за авторското право. Те са интелектуална собственост на Fitness.bg. Всички права са запазени. Информацията (без да се ограничава само до текст, презентации, изображения, илюстрации) не може да се копира или възпроизвежда по някакъв друг начин без писменото съгласие на Fitness.bg. Изрично се забранява промяна в съдържанието на страниците. Използването на материали (снимки, информация и др.) от сайта без разрешение на Fitness.bg е престъпление и се наказва от Закона за Авторското Право.

Коментари, забележки:
Fitness.bg не събира поверителна или защитена информация. Всички предложения, идеи и др., които ни предоставяте, ще бъдат считани за произхождащи от ненадежден и неофициален източник. С изпращането на информация, подателят предоставя на Fitness.bg неограничено и неотменимо право да използва, публикува, преработва, регистрира и дистрибутира тази информация.

Общи бележки:
Fitness.bg може във всеки един момент да променя условията за ползване на уебсайта, цените на продуктите, както и цялата информация по свое усмотрение и в писмен вид, без предварително уведомление и без да дължи неустойки и/или да носи отговорност за пропуснати ползи.
Поръчителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора за продажба от разстояние*. При допуснати технически грешки в публикуването на цените и продуктите, си запазваме правото да откажем изпълнението на договора и не дължим обезщетение по никакъв начин на поръчителя, освен да възстанови сумите платени от поръчителя, ако има такива.

*Закон за защита на потребителите:
Чл. 48. (1) Договор за продажба от разстояние е всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.
Чл. 51. Забранява се продажбата на лекарства, хранителни добавки, хомеопатични и други продукти, представяни с лечебно въздействие, чрез сключване на договори от разстояние.
Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни
За всяко нарушение на Вашите потребителски права по Закон за защита на потребителите незабавно сигнализирайте Комисия за защита на потребителите на телефон 0700 111 22

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите /ЗЗП/:
Съгласно ЗЗП ние се задължаваме да Ви предоставяме следната информация:
1. Името и адреса на собственика на домейн името www.fitness.bg e „Толекс Спорт” ООД, гр. София, ул. Мачуково, бл.1, ап.169
2. Основните характеристики и съставки на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт на български език. Единствено текстовете, които нямат аналог на български език или са познати и известни под чуждо име са запазили своето оригинално име.
3. Цената на стоките е изписана КРАЙНА на страниците за представяне на съответния продукт.
4. Доставката е абсолютно БЕЗПЛАТНА за поръчка на стойност над 100 лв. за цялата страна.
6. Доставката е възможна само и единствено при поръчители, които не са потребители по смисъла на ЗЗП (Закон за Защита на Потребителите).
7. Чрез изпращането на Запитване от страна на наш посетител на сайта към нас или бъдещ наш купувач, той декларира, че заявявайки стоки от www.fitness.bg не е потребител по смисъла на ЗЗП.
8. Стоките придобити чрез сайта www.fitness.bg не са за лична употреба на купувача, а са с цел професионална или търговска!
9. Заплащането на стоките и услугите е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

За всички неуредени от настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
назад

Fitness.bg on Facebook

ВИЦОВЕ

Един борец за първи път отива на басейн. Накупил всички нужни неща. Влиза в басейна и плува час, два, но изведнъж много му се доходило до тоалетна и незнаел какво да прави. Попитал съседа си и той му казал:
- Пикай в басейна. Всички така правят.
Бореца се изпикал,наплувал се и си заминал. На следващия ден шефът му го вика при него и ядосан му се развиква:
- Идиот, тъпанар как можа да се изпикаеш в басейна?
- Ами шефе, един ми каза да пикая в басейна.
- Той ти е казал да пикаеш вътре в басейна, а не от трамплина.
Copyright © 2009 Fitness.bg За нас :: Реклама :: Права :: Карта на сайта :: Контакти и въпроси :: Условия за доставка Изработено от СТЕНИК Уеб Дизайн
13 queries executed; Script time: 0.6641s